കൂട്ടരേ.. ഒന്ന് ലൈക്കീട്ടു പോകൂ...

Friday, October 19, 2012

പോക്കുവെയില്‍

അരിച്ചിട്ടു-
മരിച്ചിട്ടും ഒരു തരിമ്പും
പൊന്നു കിട്ടാന്നില്ലാ
പോക്കുവെയില്‍ പൊന്നരച്ച
കടലില്‍ നിന്നും ...

1 comment: