കൂട്ടരേ.. ഒന്ന് ലൈക്കീട്ടു പോകൂ...

Tuesday, October 16, 2012

ഗ്രാന്‍ഡ്‌ സര്‍ക്കസ്‌

ഒരു ട്രപ്പീസുകളിക്കാരന്റെ മെയ്‌വഴക്കത്തോടെ
കൈവിട്ട കളികള്‍ അതിന്റെ എല്ലാ അതിസാഹസികതയോടും കൂടി
ചെയ്തു കൊണ്ടാണ് നമ്മള്‍ ജീവിക്കുന്നതെന്ന്
സ്വയം ഊറ്റം കൊള്ളുകയും,
ഒടുവില്‍ ജീവിതത്തിന്റെ ഗ്രാന്‍ഡ്‌ സര്‍ക്കസില്‍
വെറുമൊരു കോമാളിയുടെ വേഷമായിരുന്നു നമുക്കെന്നു
നമ്മെയറിയിക്കുന്ന വിധിയുടെ പ്രാകൃതമായ വികൃതിയെ കുറിച്ചാണ്
ഞാന്‍ പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചു പോകുന്നത്...

1 comment: