കൂട്ടരേ.. ഒന്ന് ലൈക്കീട്ടു പോകൂ...

Wednesday, March 28, 2012

POSSESSIVENESS

POSSESSIVENESS അഭിനയിക്കുന്നതും
ഇപ്പൊ ഒരു ശീലമാക്കിയിരിക്കുന്നു
പെണ്ണുങ്ങള്‍ .... ;)

അത് കണ്ടു ആനന്ദനിര്‍വൃതിയടയുന്ന
ആണുങ്ങള്‍ മണ്ടന്മാര്‍ .... :(

3 comments:

 1. മണ്ടന്മാര്‍

  ReplyDelete
 2. ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹ...

  ReplyDelete
 3. ആനന്ദ നിർവൃതിയല്ല സന്ദീപ് ആത്മനിരവൃതിയാണ് അങ്ങനെയുള്ളവർ 'അട'യുന്നത്.
  നല്ല ആശയം,അപാരം. ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ .

  ആശംസകൾ.

  ReplyDelete