കൂട്ടരേ.. ഒന്ന് ലൈക്കീട്ടു പോകൂ...

Friday, December 23, 2011

അറിവില്ലാ പൈതല്‍ !!!


എന്തൊക്കെയറിവുണ്ടെന്നു അറിയുന്നതിനുപരി 
എന്തൊക്കെ അറിയാനുണ്ട് 
എന്നറിയുന്നതല്ലേ ശരിയായ അറിവ്....??

No comments:

Post a Comment