കൂട്ടരേ.. ഒന്ന് ലൈക്കീട്ടു പോകൂ...

Thursday, December 15, 2011

സന്ദീപിന്റെ സത്യാന്വേഷണപരീക്ഷണങ്ങള്‍


എന്റെ വിനയം 
അബോധത്തില്‍ നിന്നും 
ഉയിര്‍ക്കൊള്ളുന്ന കപടതയാണ്.

No comments:

Post a Comment