കൂട്ടരേ.. ഒന്ന് ലൈക്കീട്ടു പോകൂ...

Friday, November 04, 2011

അനര്‍ഹം


അര്‍ഹിക്കാത്ത പ്രശംസ 
ഒളിഞ്ഞു നിന്നുള്ള പരിഹാസത്തിന് 
തുല്യമാകുന്നു...

ആത്മപ്രശംസ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് തുല്യവും

No comments:

Post a Comment