കൂട്ടരേ.. ഒന്ന് ലൈക്കീട്ടു പോകൂ...

Saturday, October 22, 2011

ജീവനകല


മരണത്തെ ഭയക്കുന്നവന്‍ 

സത്യത്തില്‍ ജീവിക്കാന്‍ മറന്നു പോവുന്നു..

അയാള്‍ അനുനിമിഷം മരിച്ചു ജീവിക്കുന്നു...

No comments:

Post a Comment