കൂട്ടരേ.. ഒന്ന് ലൈക്കീട്ടു പോകൂ...

Tuesday, August 30, 2011

പെരുന്നാള്‍ ഓര്‍മ്മകള്‍


പായസം കുടിക്കാന്‍ പത്തീസം..

കേക്ക് മുറിക്കാന്‍ പത്തീസം..

ഇത്രേം ബല്യ പോത്തിനെ തിന്നാന്‍ 

ഞമ്മക്ക് മാത്രം രണ്ടീസം..

No comments:

Post a Comment