കൂട്ടരേ.. ഒന്ന് ലൈക്കീട്ടു പോകൂ...

Sunday, July 31, 2011

Hiding Droplets


പലപ്പോഴും നാം അകമേ തിളക്കുമ്പോഴും

വീണൊഴിയാതെ കാക്കുമാ 

ഒരിറ്റു കണ്ണീര്‍കണം...

No comments:

Post a Comment