കൂട്ടരേ.. ഒന്ന് ലൈക്കീട്ടു പോകൂ...

Wednesday, July 20, 2011

സാന്ത്വനം


നിന്റെ തപിത നെറ്റിയിലൊരാർദ്രചുംബനം..

എന്റെ തപ്തനിശ്വാസമേറ്റ നിന്റെയുള്ളൊന്നു കിടുങ്ങും..

നിന്നെ ചൂഴ്‌ന്നു നിൽകുന്ന വിരഹചൂടപ്പോൾ വിട്ടകലും..

നിന്റെ കരതലം കോർത്തു പിടിച്ച

എന്റെ കൈകള്‍ നിനക്കാശ്വാസമേകും..

ഉറങ്ങു പ്രിയകൂട്ടുകരി..

ഉറങ്ങു..

ഒരു ഹൃദയസ്പന്ദനത്തിന്റെ ദൂരത്തിൽ

ഞാൻ നിന്നരികിലുണ്ട്.. 

No comments:

Post a Comment