കൂട്ടരേ.. ഒന്ന് ലൈക്കീട്ടു പോകൂ...

Thursday, June 09, 2011

കഥയമമ കഥയമമ....


കഥളേക്കാളും ഭാവതീവ്രമാണല്ലോ 

നമ്മുടെ ജീവിതം..

മുന്‍വിധികളിലൊന്നുമൊതുങ്ങാത്ത

ഒരു ഭ്രമാത്മകമായ കഥ..

No comments:

Post a Comment