കൂട്ടരേ.. ഒന്ന് ലൈക്കീട്ടു പോകൂ...

Sunday, February 17, 2013

നിയതി

നഷ്ടപ്പെടുക അല്ലെങ്കില്‍
പെടുക
എന്നതാണ്
ഓരോ പ്രണയത്തിന്റേയും
നിയതി.... :-) / :-(

No comments:

Post a Comment