കൂട്ടരേ.. ഒന്ന് ലൈക്കീട്ടു പോകൂ...

Tuesday, October 30, 2012

ആത്മസാന്ത്വനം

ചായക്കില്ലാത്ത ചൂടെന്തിനാ
ചായക്കൊപ്പയ്ക്ക് .... :(

LABEL : ആത്മഗതം, ആത്മവഞ്ചന, ആത്മസാന്ത്വനം...

No comments:

Post a Comment