കൂട്ടരേ.. ഒന്ന് ലൈക്കീട്ടു പോകൂ...

Friday, March 02, 2012

കാവ്യചിന്ത 2

കവിതയ്ക്ക് ചുറ്റും വട്ടംകറങ്ങുന്ന
ഈയാംപാറ്റകളാണ് എല്ലാ കവികളും...
ചിറകു കരിഞ്ഞു വീഴുന്നവര്‍ വാഴ്ത്തപ്പെടേണ്ടവര്‍ ...
കാരണം അവര്‍ തീയില്‍ തൊട്ടിരിക്കുന്നു....

No comments:

Post a Comment