കൂട്ടരേ.. ഒന്ന് ലൈക്കീട്ടു പോകൂ...

Wednesday, February 22, 2012

ചക്ഷുഃശ്രവണഗളസ്ഥമാം ദര്‍ദുരം...

"ചക്ഷുഃശ്രവണഗളസ്ഥമാം ദര്‍ദുരം" എന്നതിന്
"പാമ്പിന്റെ വായിലെ തവള" എന്നെഴുതുന്നതോ,
ഇന്നത്തെ വായനക്കാരന് എളുപ്പം പിടി കിട്ടുകയെന്ന
ഒരു ഒന്നൊന്നര ചോദ്യം ഇരവിഴുങ്ങിയ പാമ്പിനെ പോലെ
മനസ്സില്‍ തിരിഞ്ഞു കളിക്കാറുണ്ട് ഇടയ്ക്കെങ്കിലും...

1 comment:

  1. ചക്ഷുഃശ്രവണഗളസ്ഥമാം ദര്‍ദുരം" എന്നതിന്
    "പാമ്പിന്റെ വായിലെ തവള" എന്നെഴുതുന്നതോ,
    ഇന്നത്തെ വായനക്കാരന് എളുപ്പം പിടി കിട്ടുകയെന്ന.

    ഇമ്മാതിരി ചിന്തകളൂം കൊണ്ട് ഞ്ഞ് മേലാക്ക ഇങ്ങ്ട് വരര്ത് ന്ന് സന്ദീപിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഞ്ഞ് ഞാൻ പറയൂല. ആശംസകൾ.

    ReplyDelete