കൂട്ടരേ.. ഒന്ന് ലൈക്കീട്ടു പോകൂ...

Friday, September 30, 2011

ദിനേശന്റെ അതിമോഹം


ഒരാളുടെ കണ്ണിലെ കാഴ്ചകളെ 

സ്വന്തമാക്കാന്‍ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞെങ്കിലെന്ന് ആശിച്ചിട്ടുണ്ട്.. 

അത് പോലെ ഒരാളുടെ ചിന്തകളെ അറിയാനുള്ള കഴിവും...

No comments:

Post a Comment